דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. תכנית לשימור אתרים (1)
  2. תכנית מפורטת (37,143)
  3. תכנית מתאר ארצית (390)
  4. תכנית מיוחדת (16)
  5. תכנית ול"לית (1,389)
  6. תכנית מתאר מחוזית (294)
  7. תכנית לדיור לאומי (28)
  8. תכנית לתשתית לאומית (113)
  9. רישום משבצות חקלאיות (12)
  10. תכנית דרך (172)
  11. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  12. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
  2. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  3. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  4. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  5. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
  6. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  7. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  8. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  9. הפקעה (ס. 189) (28)
  10. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  11. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי שטח שיפוט (35)
  2. שינוי במרחב תכנון (64)
 4. ישות כללית
  1. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
  2. אתרי הנצחה (3)
  3. תביעה משפטית (340)
  4. תכנית עבודה (43)
  5. היתר להתקנת שלט (13)
  6. אישור "תכנית בינוי" (108)
  7. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  8. פטור מתקן חניה (13)
  9. אתרים לאומיים (6)
  10. אכרזת שמורת טבע (176)
  11. תכנית אב (5)
  12. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  13. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  14. אכרזת גן לאומי (62)
 5. נושא
  1. תקנות תכנון ובניה (217)
  2. אישור פרוטוקול (44)
  3. פרויקט (2)
  4. מרחבי תכנון (105)
  5. נושא כללי (305)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
  3. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  4. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
  5. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
  6. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
  2. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
  2. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
  2. ערר בהקשר לתכנית (69)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)