דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. תכנית מתאר ארצית (390)
  2. תכנית מיוחדת (16)
  3. תכנית דרך (172)
  4. תכנית ול"לית (1,389)
  5. תכנית מתאר מחוזית (294)
  6. תכנית לדיור לאומי (28)
  7. תכנית לתשתית לאומית (113)
  8. רישום משבצות חקלאיות (12)
  9. תכנית מפורטת (37,143)
  10. תכנית לשימור אתרים (1)
  11. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  12. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
  2. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  3. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  4. הפקעה (ס. 189) (28)
  5. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  6. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  7. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  8. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  9. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  10. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  11. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי במרחב תכנון (64)
  2. שינוי שטח שיפוט (35)
 4. ישות כללית
  1. אתרים לאומיים (6)
  2. אכרזת שמורת טבע (176)
  3. פטור מתקן חניה (13)
  4. תכנית אב (5)
  5. היתר להתקנת שלט (13)
  6. אישור "תכנית בינוי" (108)
  7. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  8. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  9. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  10. אכרזת גן לאומי (62)
  11. תביעה משפטית (340)
  12. תכנית עבודה (43)
  13. אתרי הנצחה (3)
  14. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
 5. נושא
  1. נושא כללי (305)
  2. אישור פרוטוקול (44)
  3. תקנות תכנון ובניה (217)
  4. מרחבי תכנון (105)
  5. פרויקט (2)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
  3. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  4. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
  5. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
  6. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
  2. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
  2. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
  2. ערר בהקשר לתכנית (69)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)