דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. רישום משבצות חקלאיות (12)
  2. תכנית ול"לית (1,389)
  3. תכנית מתאר מחוזית (294)
  4. תכנית לדיור לאומי (28)
  5. תכנית לתשתית לאומית (113)
  6. תכנית מתאר ארצית (390)
  7. תכנית מיוחדת (16)
  8. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
  9. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  10. תכנית לשימור אתרים (1)
  11. תכנית מפורטת (37,143)
  12. תכנית דרך (172)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  2. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  3. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  4. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  5. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  6. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
  7. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  8. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
  9. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  10. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  11. הפקעה (ס. 189) (28)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי שטח שיפוט (35)
  2. שינוי במרחב תכנון (64)
 4. ישות כללית
  1. היתר להתקנת שלט (13)
  2. אישור "תכנית בינוי" (108)
  3. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  4. תכנית עבודה (43)
  5. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  6. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  7. אכרזת גן לאומי (62)
  8. תכנית אב (5)
  9. פטור מתקן חניה (13)
  10. אתרים לאומיים (6)
  11. אכרזת שמורת טבע (176)
  12. תביעה משפטית (340)
  13. אתרי הנצחה (3)
  14. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
 5. נושא
  1. אישור פרוטוקול (44)
  2. נושא כללי (305)
  3. תקנות תכנון ובניה (217)
  4. מרחבי תכנון (105)
  5. פרויקט (2)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  3. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
  4. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
  5. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
  6. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
  2. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
  2. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר לתכנית (69)
  2. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)