דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. תכנית לשימור אתרים (1)
  2. תכנית מפורטת (37,143)
  3. תכנית דרך (172)
  4. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
  5. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  6. רישום משבצות חקלאיות (12)
  7. תכנית ול"לית (1,389)
  8. תכנית מתאר מחוזית (294)
  9. תכנית לדיור לאומי (28)
  10. תכנית לתשתית לאומית (113)
  11. תכנית מתאר ארצית (390)
  12. תכנית מיוחדת (16)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  2. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  3. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  4. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
  5. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  6. הפקעה (ס. 189) (28)
  7. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  8. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  9. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  10. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  11. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי במרחב תכנון (64)
  2. שינוי שטח שיפוט (35)
 4. ישות כללית
  1. אתרים לאומיים (6)
  2. אכרזת שמורת טבע (176)
  3. פטור מתקן חניה (13)
  4. תכנית אב (5)
  5. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
  6. היתר להתקנת שלט (13)
  7. אישור "תכנית בינוי" (108)
  8. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  9. תביעה משפטית (340)
  10. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  11. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  12. אכרזת גן לאומי (62)
  13. אתרי הנצחה (3)
  14. תכנית עבודה (43)
 5. נושא
  1. אישור פרוטוקול (44)
  2. נושא כללי (305)
  3. תקנות תכנון ובניה (217)
  4. פרויקט (2)
  5. מרחבי תכנון (105)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  3. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
  4. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
  5. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
  6. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
  2. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
  2. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר לתכנית (69)
  2. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)