דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. תכנית ול"לית (1,389)
  2. תכנית מתאר מחוזית (294)
  3. תכנית לדיור לאומי (28)
  4. תכנית לתשתית לאומית (113)
  5. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
  6. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  7. תכנית לשימור אתרים (1)
  8. תכנית מפורטת (37,143)
  9. תכנית דרך (172)
  10. תכנית מתאר ארצית (390)
  11. תכנית מיוחדת (16)
  12. רישום משבצות חקלאיות (12)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  2. הפקעה (ס. 189) (28)
  3. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  4. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  5. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  6. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
  7. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  8. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  9. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  10. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  11. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי שטח שיפוט (35)
  2. שינוי במרחב תכנון (64)
 4. ישות כללית
  1. פטור מתקן חניה (13)
  2. אתרים לאומיים (6)
  3. אכרזת שמורת טבע (176)
  4. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  5. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  6. אכרזת גן לאומי (62)
  7. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
  8. היתר להתקנת שלט (13)
  9. אישור "תכנית בינוי" (108)
  10. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  11. תכנית עבודה (43)
  12. אתרי הנצחה (3)
  13. תביעה משפטית (340)
  14. תכנית אב (5)
 5. נושא
  1. נושא כללי (305)
  2. אישור פרוטוקול (44)
  3. מרחבי תכנון (105)
  4. תקנות תכנון ובניה (217)
  5. פרויקט (2)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
  3. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  4. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
  5. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
  6. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
  2. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
  2. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר לתכנית (69)
  2. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)