דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. תכנית לשימור אתרים (1)
  2. תכנית מפורטת (37,143)
  3. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
  4. רישום משבצות חקלאיות (12)
  5. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  6. תכנית מתאר ארצית (390)
  7. תכנית מיוחדת (16)
  8. תכנית ול"לית (1,389)
  9. תכנית מתאר מחוזית (294)
  10. תכנית לדיור לאומי (28)
  11. תכנית לתשתית לאומית (113)
  12. תכנית דרך (172)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  2. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  3. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  4. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  5. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  6. הפקעה (ס. 189) (28)
  7. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  8. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  9. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  10. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
  11. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי במרחב תכנון (64)
  2. שינוי שטח שיפוט (35)
 4. ישות כללית
  1. היתר להתקנת שלט (13)
  2. אישור "תכנית בינוי" (108)
  3. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  4. אתרי הנצחה (3)
  5. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
  6. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  7. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  8. אכרזת גן לאומי (62)
  9. תכנית עבודה (43)
  10. פטור מתקן חניה (13)
  11. תביעה משפטית (340)
  12. תכנית אב (5)
  13. אתרים לאומיים (6)
  14. אכרזת שמורת טבע (176)
 5. נושא
  1. תקנות תכנון ובניה (217)
  2. אישור פרוטוקול (44)
  3. מרחבי תכנון (105)
  4. פרויקט (2)
  5. נושא כללי (305)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
  3. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
  4. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  5. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
  6. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
  2. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
  2. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר לתכנית (69)
  2. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)