דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. רישום משבצות חקלאיות (12)
  2. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  3. תכנית מפורטת (37,143)
  4. תכנית לשימור אתרים (1)
  5. תכנית ול"לית (1,389)
  6. תכנית מתאר מחוזית (294)
  7. תכנית לדיור לאומי (28)
  8. תכנית לתשתית לאומית (113)
  9. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
  10. תכנית מתאר ארצית (390)
  11. תכנית מיוחדת (16)
  12. תכנית דרך (172)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  2. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  3. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  4. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  5. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
  6. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  7. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  8. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
  9. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  10. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  11. הפקעה (ס. 189) (28)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי שטח שיפוט (35)
  2. שינוי במרחב תכנון (64)
 4. ישות כללית
  1. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
  2. תכנית אב (5)
  3. פטור מתקן חניה (13)
  4. אתרי הנצחה (3)
  5. אתרים לאומיים (6)
  6. אכרזת שמורת טבע (176)
  7. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  8. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  9. אכרזת גן לאומי (62)
  10. היתר להתקנת שלט (13)
  11. אישור "תכנית בינוי" (108)
  12. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  13. תביעה משפטית (340)
  14. תכנית עבודה (43)
 5. נושא
  1. מרחבי תכנון (105)
  2. פרויקט (2)
  3. אישור פרוטוקול (44)
  4. תקנות תכנון ובניה (217)
  5. נושא כללי (305)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
  3. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
  4. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
  5. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  6. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
  2. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
  2. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר לתכנית (69)
  2. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)