דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. רישום משבצות חקלאיות (12)
  2. תכנית דרך (172)
  3. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  4. תכנית מתאר ארצית (390)
  5. תכנית מיוחדת (16)
  6. תכנית ול"לית (1,389)
  7. תכנית מתאר מחוזית (294)
  8. תכנית לדיור לאומי (28)
  9. תכנית לתשתית לאומית (113)
  10. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
  11. תכנית מפורטת (37,143)
  12. תכנית לשימור אתרים (1)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  2. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
  3. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  4. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  5. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
  6. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  7. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  8. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  9. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  10. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  11. הפקעה (ס. 189) (28)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי שטח שיפוט (35)
  2. שינוי במרחב תכנון (64)
 4. ישות כללית
  1. תכנית עבודה (43)
  2. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  3. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  4. אכרזת גן לאומי (62)
  5. תביעה משפטית (340)
  6. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
  7. תכנית אב (5)
  8. פטור מתקן חניה (13)
  9. אתרים לאומיים (6)
  10. אכרזת שמורת טבע (176)
  11. היתר להתקנת שלט (13)
  12. אישור "תכנית בינוי" (108)
  13. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  14. אתרי הנצחה (3)
 5. נושא
  1. נושא כללי (305)
  2. אישור פרוטוקול (44)
  3. תקנות תכנון ובניה (217)
  4. פרויקט (2)
  5. מרחבי תכנון (105)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
  3. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
  4. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
  5. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  6. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
  2. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
  2. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר לתכנית (69)
  2. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)