דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. תכנית ול"לית (1,389)
  2. תכנית מתאר מחוזית (294)
  3. תכנית לדיור לאומי (28)
  4. תכנית לתשתית לאומית (113)
  5. תכנית מתאר מקומית (47,630)
  6. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
  7. רישום משבצות חקלאיות (12)
  8. תכנית דרך (172)
  9. תכנית מתאר ארצית (390)
  10. תכנית מיוחדת (16)
  11. תכנית לשימור אתרים (1)
  12. תכנית מפורטת (37,143)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  2. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  3. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  4. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  5. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  6. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  7. הפקעה (ס. 189) (28)
  8. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
  9. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  10. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  11. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי במרחב תכנון (64)
  2. שינוי שטח שיפוט (35)
 4. ישות כללית
  1. תכנית אב (5)
  2. אתרי הנצחה (3)
  3. תכנית עבודה (43)
  4. תביעה משפטית (340)
  5. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
  6. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  7. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  8. אכרזת גן לאומי (62)
  9. פטור מתקן חניה (13)
  10. אתרים לאומיים (6)
  11. אכרזת שמורת טבע (176)
  12. היתר להתקנת שלט (13)
  13. אישור "תכנית בינוי" (108)
  14. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
 5. נושא
  1. תקנות תכנון ובניה (217)
  2. נושא כללי (305)
  3. אישור פרוטוקול (44)
  4. מרחבי תכנון (105)
  5. פרויקט (2)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  3. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
  4. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
  5. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
  6. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
  2. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
  2. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר לתכנית (69)
  2. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)