דפדוף לפי סוג

 1. תוכנית
  1. תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים (82)
  2. תכנית ול"לית (1,389)
  3. תכנית מתאר מחוזית (294)
  4. תכנית לדיור לאומי (28)
  5. תכנית לתשתית לאומית (113)
  6. תכנית לשימור אתרים (1)
  7. תכנית מפורטת (37,143)
  8. תכנית מתאר ארצית (390)
  9. תכנית מיוחדת (16)
  10. רישום משבצות חקלאיות (12)
  11. תכנית דרך (172)
  12. תכנית מתאר מקומית (47,630)
 2. בקשה ועדה מקומית
  1. בקשה לאשור הקלה מתכנית (32)
  2. היטל השבחה - ביצוע עיסקאות (2)
  3. שינוי מטרת הפקעה באישור שר הפנים (2)
  4. בקשה לאשור שימוש חורג (696)
  5. בקשה לאשור תביעה לפצויים (2)
  6. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (21)
  7. בקשה לאשור היתר בניה (3,097)
  8. הפקעה (ס. 189) (28)
  9. בקשה לאשור תשריט חלוקה (48)
  10. בקשה לאשור חבור לתשתיות (95)
  11. בקשה להרשאה לביצוע עבודות חשמל (6)
 3. בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט
  1. שינוי במרחב תכנון (64)
  2. שינוי שטח שיפוט (35)
 4. ישות כללית
  1. תביעה משפטית (340)
  2. תכנית עבודה (43)
  3. אתרי הנצחה (3)
  4. היתר להתקנת שלט (13)
  5. אישור "תכנית בינוי" (108)
  6. שינוי שלביות סעיף 145(ג) (12)
  7. תכנית אב (5)
  8. בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט (8)
  9. פטור מתקן חניה (13)
  10. אתרים לאומיים (6)
  11. אכרזת שמורת טבע (176)
  12. אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות (26)
  13. הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים (283)
  14. אכרזת גן לאומי (62)
 5. נושא
  1. תקנות תכנון ובניה (217)
  2. נושא כללי (305)
  3. אישור פרוטוקול (44)
  4. פרויקט (2)
  5. מרחבי תכנון (105)
 6. ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה
  1. ערר בהקשר לתכנית (ס. 112) (1,036)
 7. ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים
  1. ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות (71)
  2. ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה (66)
  3. ערר בהקשר לתכנית שימור (9)
  4. ערר בהקשר להיטל השבחה (625)
  5. ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג (14,409)
  6. ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים (1,352)
 8. ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית
  1. ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43) (1)
  2. ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית (19)
 9. ערר על החלטת ועדת ערר
  1. ערר על החלטת ועדת ערר (16)
 10. ערר על החלטת ועדת מחוזית
  1. ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1) (22)
  2. ערר בהקשר לתכנית (ס. 110) (500)
 11. ערר על החלטת ולקחש"פ
  1. ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית (12)
  2. ערר בהקשר לתכנית (69)
 12. ערר על החלטת ועדה למימי חופין
  1. ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה (3)
  2. ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית (29)
 13. נושא 1 - מחוז ירושלים
  1. נושא כללי (1)
 14. תוכנית גנ/ 15823 מבוטל
  1. תכנית מפורטת (1)
 15. נושא תוכנית אב לפסולת בנין מח
  1. נושא כללי (1)
 16. נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה
  1. נושא כללי (1)
 17. נושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32
  1. נושא כללי (1)
 18. נוש
  1. אישור פרוטוקול (1)