שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 631 מתאריך 30-06-2006