תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה הוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות בלבד (הוראות התכנית)