תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה הוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות תשריטים ודברי הסבר (הוראות התכנית)