מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים מס' 2010023 מתאריך 27-05-2010