מרכז משקי צופר הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)