יב/ 260 הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)