מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים מס' 2010041 מתאריך 05-09-2010