שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 360 מתאריך 30-11-2003