שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1207 מתאריך 29-12-2010