שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 642 מתאריך 27-07-2006