שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 250 מתאריך 27-11-2002