מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גבולות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)