שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)