שינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס' 5166, גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)