ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר מס' 2006001 מתאריך 11-01-2006