שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1328 מתאריך 18-12-2011