שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 851 מתאריך 30-01-2008