שינוי במערך יעודי הקרקע ושינויים טכניים בגבולות המגרשים, ביטול מעברים וארקדו תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)