תוספת זכויות למבני הציבור - גבעה ותיקה - בית שמש. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)