הענקת זכויות לשטחי חניה וקביעת תקן למקומות חניה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)