הענקת זכויות לשטחי חניה וקביעת תקן למקומות חניה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)