קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, נווה יעקב, רחוב זוין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)