שינוי יעוד מאזור חקלאי ואזור ספורט ומאזור חקלאי לחקלאי מיוחד -קרית יערים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)