ישיבת מאור חכמי מערב -טלז סטון תקנון מוקלד (נספחים)