שינוי יעוד חלק מחלקה - קרית יערים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)