ישיבת מאור חכמי מערב -טלז סטון הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)