הגדלת אחוזי בניה -טלז סטון תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)