אדמות קק"ל תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)