שכונת בית חנינא-דרום - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)