שנוי יעוד למגורים -ערב ערמשה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)