ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)