תחנת תידלוק -בצת הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)