תחנת תידלוק -בצת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)