חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)