שנוי יעוד למגורים -ערב אל עראמשה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)