מתקנים הנדסיים, אפק תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)