שנוי יעוד לתחנת תידלוק, גשר הזיו הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)