שנוי יעוד לתחנת תידלוק, גשר הזיו תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)