מחצבת בזלת נוה אור תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)