להגדיל ולתחום מחדש שטח המוגדר כשצ"פ בתכנית ג / 8384 שתוקף - ושינוי קו בנין צדד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)