תכנית מתאר אבטליון. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)