מרכז אזורי כדורי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)