שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, כפר קיש, מתאר 1 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)