אתר לאומי ביה"ס הישן, מצפה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)