קיבוץ בית קשת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)