מרכז תעשיה ומסחר, שינוי למתאר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)