איזור תעשיה ציפורית - שלב א' תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)