מחצבת שיש יפתח שינוי לתוכנית מס" ג / 4876 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)