מחצבת שיש יפתח שינוי לתוכנית מס" ג / 4876 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)